+420 605 586 890

Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 

Provozovatel služby SHOPSTATO.com
Data connection s.r.o.
č.p. 118, 739 51 Nošovice
IČ: 058 85 825
Spisová značka: C 69754 vedená u Krajského soudu v Ostravě

kontaktní údaje:
email: info@shopstato.com
telefon: +420 605 586 890
www: www.shopstato.com
(dále jen „provozovatel“)

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti provozovatele a fyzické osoby nebo právnické osoby, která uzavírá smlouvu o poskytování služby SHOPSTATO.com (dále jen „smlouva“) v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „objednatel“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.shopstato.com (dále je „provozovatel“).

 

3. Není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, prohlašuje objednatel, že smlouvu uzavírá v souvislosti se svou podnikatelskou činností.

4. Uzavření smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem je vždy podmíněno přijetím objednávky uživatele poskytovatelem.

5. Pro uzavření smlouvy dle těchto VOP jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran.

 

II. Informace o službě a cenách

1. Informace o službě, včetně uvedení cen a jejich hlavních vlastností jsou uvedeny na webové prezentaci www.shopstato.com. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny služby zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetové prezentaci. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2. Veškerá prezentace služby umístěná na internetové stránce služby je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně prezentované služby.

3. Využití systému SHOPSTATO.com (dále „služba“) umožní získat přehled o provozu internetových obchodů.

4. Služba provádí strojové hodnocení dat dostupných z objednávek na základě importovaných dat. Výstupem jsou satistické tabulky a grafy pro jednotlivé oblasti provozu e-shopu. Hodnocení je unikátní a při porovnání s jinými systémy se můžou výsledky lišit.

5. Celý systém včetně internetového rozhraní, celý zdrojový kód, i každá jeho jednotlivá část, a všechny hodnotící algoritmy pro hodnocení jsou duševním vlastnictvím a předmětem autorských práv společnosti Data connection s.r.o. Autorské právo je předmětem ochrany podle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona a veřejnoprávní ochrany podle trestního zákoníku (dle ust. § 270 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění) a jeho porušení může být stíháno jak prostředky civilněprávními, tak prostředky trestněprávními. Jakákoliv úprava, kopírování, šíření nebo jiná operace, případně komerční i nekomerční využití celého systému, jeho částí nebo jeho kódu je možná pouze s písemným souhlasem společnosti Data connection s.r.o..

6. Poskytovatel zajistí uživateli následující servisní služby:
- pod heslem zabezpečený přístup pro administraci služby
- e-mailová technická podpora k obsluze systému (rozsah max. 5 požadavků/měsíc)


 

III. Objednávka služby a uzavření kupní smlouvy

1. Objednatel provádí objednávku služby prostřednictvím registrace svého zákaznického účtu přes registrační formulář. Odeslání vyplněné registrace se považuje z uzavření kupní smlouvy dle těchto obchodních podmínek.

2. Při zadávání objednávky si objednatel vybere tarif služby kliknutím na tlačítko „Registrovat“ pod příslušným tarifem.

3. Cena za služby je uvedena na internetové prezentaci vždy u příslušného tarifu.

4. Zvolený tarif je možné změnit písemnou žádostí odeslanou na email uvedený v těchto obchodních podmínkách. Změna tarifu bude provedena od následujícího kalendářního měsíce, není-li dohodnuto jinak. Poskytovatel si vyhrazuje právo žádost o změnu tarifu zamítnout.

5. Před odesláním registrace je objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které vložil do registračního formuláře. Registraci odešle objednatel provozovateli kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v registračním formuláři jsou provozovatelem považovány za správné. Podmínkou platnosti registrace je vyplnění všech povinných údajů v registračním formuláři. Odesláním formuláře objednatel potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a souhlasí se zpracováním osobních údajů.

6. Provozovatel zpřístupní objednateli jeho zákaznický účet.

7. V případě, že některý z parametrů uvedených v nabídce nemůže provozovatel splnit, zašle objednateli na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením přijetí této nabídky objednatelem na emailovou adresu provozovatele info@shopstato.com.

8. Objednatel může zrušit objednávku písemně na e-mailové adrese provozovatele uvedené v těchto obchodních podmínkách.

9. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně provozovatele při uvedení ceny služby, nebo v průběhu objednávání, není provozovatel povinen dodat objednateli službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Provozovatel informuje objednatele o chybě bez zbytečného odkladu a zašle objednateli na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Další postup je shodný jako v případě uvedeném v bodě 7 tohoto článku těchto obchodních podmínek. 

IV. Zákaznický účet

1. Na základě registrace objednatele provedené v internetové prezentaci a zajištění šifrované komunikace ze strany provozovatele, může objednatel přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může objednatel provádět analýzu svých eshopů.

2. Při registraci do zákaznického účtu je objednatel povinen provést správně veškeré nastavení a pravdivě uvést všechny údaje. Údaje a nastavení uvedené v uživatelském účtu je objednatel při jakékoliv jejich změně povinen neprodleně aktualizovat. Údaje uvedené objednatelem v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou provozovatelem považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Provozovatel nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Objednatel není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5. Provozovatel může odstoupit od smlouvy a v návaznosti na toto odstoupení ihned zrušit zákaznický účet objednatele v případě, kdy objednatel poruší své povinnosti ze smlouvy a těchto obchodních podmínek. Porušením podmínek se rozumí zejména zpřístupnění účtu nebo dat třetí osobě, prodleva ve splatnosti faktury delší než 60 dní nebo opakované porušení povinností objednatele uvedených v těchto obchodních podmínkách.

6. V případě odstoupení od smlouvy ve smyslu ustanovení článku IV. odst. 5. obchodních podmínek objednateli nezaniká povinnost uhradit všechny závazky vůči provozovateli. 

7. Objednatel bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. O plánované nedostupnosti systému bude objednatel dopředu informován.

V. Provozování služby a odpovědnost za vady

1. Odstranění závady zaviněné poskytovatelem je prováděno bezplatně.

2. V případě odstranění závady nahlášené objednatelem, která není zaviněna poskytovatelem, uhradí objednatel poskytovateli úkony na základě účetního dokladu vystaveného poskytovatelem do 10 kalendářních dnů od vystavení. Hodinová sazba pro provádění úkonů je pevně stanovena na 1500 Kč/h bez DPH a bude vyfakrurována každá započatá hodina.


 

VI. Platební podmínky

1. Cenu služby zaplatí objednatel na základě vystavení daňového dokladu provozovatelem. Tento doklad doručí provozovatel na e-mailovou adresu objednatele.

2. Cenu služby objednatel uhradí bezhotovostně převodem na bankovní účet provozovatele uvedený na daňovém dokladu nebo prostřednictvím služby PayPal.

3. Cenu služby uhradí objednatel způsobem dle bodu 2 tohoto článku těchto obchodních podmínek ve lhůtě 10 kalendářních dnů od odeslání daňového dokladu provozovatelem na emailovou adresu objednatele.

4. Objednatel jako identifikaci platby uvede jako variabilní symbol číslo smlouvy.

5. Objednatel je povinen uhradit cenu před započetím využívání služby.

6. Za datum provedení úhrady se považuje datum připsání částky na účet poskytovatele s uvedením správného variabilního symbolu.


 

VII. Odstoupení od smlouvy

1. Smlouvu lze uzavřít na dobu určitou nebo neurčitou. Pokud není ve smlouvě stanovena doba trvání smlouvy, jedná se o smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou.

2. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí zaslanou na e-mail provozovatele uvedený v těchto všeobecných obchodních podmínkách. Smlouva bude ukončena poslední kalendářní den měsíce, ve kterém byla výpověď doručen.

3. V případě výpovědi smlouvy ve smyslu ustanovení článku VII. odst. 2. všeobecných podmínek se objednatel zavazuje uhradit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 2 násobku ceny měsíčního tarifu zvoleného objednatelem dle článku II. všeobecných podmínek. Poskytovatel je oprávněn vystavit objednateli účetní doklad na vyúčtování smluvní pokuty se splatností 10 dnů.

4. V případě, že objednatel poruší povinnost, která mu vyplývá z ustanovení článku VI. odst. 3. obchodních podmínek, je provozovatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Objednatel, který poruší povinnost, která mu vyplývá z ustanovení článku VI. odst. 3. obchodních podmínek, uhradí poskytovateli smluvní pokutu ve výši 2 násobku ceny měsíčního tarifu zvoleného objednatelem dle článku II. všeobecných podmínek. Poskytovatel je oprávněn vystavit objednateli účetní doklad na vyúčtování smluvní pokuty se splatností do 10 dnů.


 

VIII. Ostatní ujednání

1. V souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), uděluje objednatel po dobu trvání smlouvy poskytovateli oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat jeho osobní údaje uvedené ve smlouvě pro účely informačních a účetních systémů poskytovatele a pro komunikaci s objednatelem o službách poskytovatele a v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. Objednatel souhlasí s užitím jeho údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa, identifikační číslo, jméno fyzické nebo právnické osoby. Kontaktní údaje objednatele budou zpracovány v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejm. se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel souhlasí se zasíláním informací o produktech a nabídkách poskytovatele.

2. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy je poskytovatel oprávněn převést na třetí osobu, s čímž uživatel vyjadřuje souhlas. Účinky převodu práv a povinností na třetí osobu nabývají účinnosti vůči objednateli doručením oznámení.

3. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy na třetí osobu po předchozím písemném souhlasu poskytovatele.


 

IX. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi provozovatelem a objednatelem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva objednatele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Všechna práva k webovým stránkám provozovatele, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží provozovateli. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu provozovatele.

3. Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Objednatel nesmí při využívání systému nebo uživatelského účtu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz systému a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící systém a užívat systém nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

4. Objednatel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

5. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována provozovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

6. Znění obchodních podmínek může provozovatelem měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 30. Března 2021